ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ

Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.

ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ

Παράλληλα, η Ενορία αφουγκραζόμενη τις πνευματικές ανησυχίες των νέων προχώρησε στη δημιουργία της Νεανικής Σύναξης, όπου μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ του π. Θεολόγου και των νέων, οι τελευταίοι έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη δύναμη του λόγου του Ευαγγελίου.

Ομιλητής: Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης

Socials