Αγία Θέκλα, η ισαπόστολος του Χριστιανισμού

Share

Γεννήθηκε ἀπό εἰδωλολατρική οἰκογένεια στό Ἰκόνιο. Μνηστεύθηκε μέ κάποιο νέο, τό Θάμυρη, μέ τόν ὁποῖο ἔμελλε νά συζευχθεῖ.
Ἐν τῷ μεταξύ ἦλθε στό Ἰκόνιο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στό σπίτι ἐνός εὐσεβῆ ἄνδρα, τοῦ Ὀνησιφόρου, μετέπειτα ἀποστόλου († 7 Σεπτεμβρίου).

Ἡ συνεχής προσέλευση στό θεῖο κήρυγμα προσείλκυσε τήν προσοχή τῆς Θέκλας. Καί κάποια νύκτα, μέσα στό ἀκροαζόμενο πλῆθος ἦταν καί αὐτή. Τά λόγια πού ἄκουσε τήν τράβηξαν τόσο πολύ, ὥστε τήν ἔκαναν νά ἐπανέλθει πολλές φορές νά ἀκούσει τόν Ἀπόστολο Παῦλο.

Αὐτό, ὅμως, ὅταν τό ἔμαθαν ἡ μητέρα της καί ὁ μνηστήρας της, προκειμένου νά τήν ἐπαναφέρουν στήν εἰδωλολατρία συκοφάντησαν τόν Ἀπόστολο Παῦλο, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἡγεμόνας Καστίλλιος νά τόν φυλακίσει καί στήν συνέχεια νά τόν διώξει ἀπό τήν πόλη. Ἀλλά ἡ Θέκλα εἶχε πάρει τήν ἀπόφαση νά δοθεῖ ὁλοκληρωτικά στή διακονία τοῦ Εὐαγγελίου.

Συγγενεῖς καί πρώην φίλοι της τήν πολέμησαν ἀνελέητα. Αὐτή ὅμως, εἶχε στή θύμησή της τά λόγια τοῦ διδασκάλου της Ἀποστόλου Παύλου: «Θύρα μοί ἀνέωγε μεγάλη καί ἐνεργής, καί ἀντικείμενοι πολλοί». Μοῦ ἀνοίχτηκε, δηλαδή, πόρτα μεγάλη, γιά καρποφόρα Ἱεραποστολική δράση. Καί γι’ αὐτό, λόγω τοῦ φθόνου πού ἔχει ὁ σατανᾶς γιά κάθε καλό, πολλοί καί τώρα παρουσιάζονται ἐνάντιοι καί πολέμιοι.

Τελικά ἡ Θέκλα στήν πορεία τῆς Ἱεραποστολικῆς της δράσης πέρασε πολλά μαρτύρια, ἀπό τά ὁποία, ὅμως, μέ θαυματουργικό τρόπο βγῆκε ἄθικτη.

Πέθανε 90 χρονῶν σέ κάποιο ὄρος τῆς Σελεύκειας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρά τήν ψυχήν, καί πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξίν εὐκλεῶς, Χριστόν ἀγαπήσασα· σύ γάρ τῆς εὐσεβείας, πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπέρ φύσιν, Ἰσαπόστελε Θέκλα· διό σέ ὁ Πανοικτίρμων νύμφην ἠγάγετο.

Πηγή

Related Posts
Αφήστε μια απάντηση

Socials