Ο Χριστός με την αγάπη Του, καταργεί τις αποστάσεις…

Share

Βάλε δύο ανθρώπους πού δέν έχουν άγάπη μεταξύ τους νά καθίσουν ό ένας δίπλα στόν άλλο καί νά μή μιλούν.

Βάλε καί δύο άλλους πού έχουν άγάπη μεταξύ τους νά καθήσουν ό ένας δίπλα στόν άλλο καί νά μή μιλούν καί αύτοί.

Πώς θά νιώθουν οί μέν καί πώς θά νιώθουν οί δέ;

Καί οί πρώτοι δέν θά μιλούν καί οί δεύτεροι δέν θά μιλούν. Όμως, οί δεύτεροι καί μέ τή σιωπή θά “μιλούν”, γιατί θά ύπάρχει έπικοινωνία μεταξύ τους!

Άντίθετα, οί πρώτοι δέν θά μπορούν νά έπικοινωνήσουν, γιατί άνάμεσά τους θά ύπάρχει μόνωση!

Όταν δέν ύπάρχει άγάπη, μπορεί δύο άνθρωποι νά βρίσκονται κοντά, άλλά νά εἶναι μακριά ό ένας άπό τόν άλλον!

Στήν πνευματική ζωή, δέν ύπάρχει “κοντά” καί “μακριά”.

Τήν άγάπη τού Χριστού δέν τήν χωρίζουν άποστάσεις, γιατί ό Χριστός μέ τήν άγάπη Του, καταργεί τίς άποστάσεις!

Άγιος Παΐσιος

 

Related Posts

Socials